EFPP Suomen kansallinen verkosto ry järjestää Kari Pylkkäsen muistoluennon PSYKOTERAPIAN KEHITTÄMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA TERVEYDENHUOLLOSSA JA YHTEISKUNNASSA - KARI PYLKKÄSEN PERINNÖN JÄLJILLÄ


Ylioppilaiden terveydenhoitosää ön luentosali, Töölönkatu 37 (1. krs), 00250 Helsinki perjantaina 6.4.2018 klo 16.00-18.00
Klo 16.00 - 16.30 Ilmoi autuminen ja kahvi
Klo 16.30 - 17.30
Tervetuliaissanat
Kirsi Huttula, EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n puheenjohtaja, TtM, kouluttajapsykoterapeutti, kuvataidepsykoterapeutti 
Nuorten psykoterapian nousu ja jatkon turvaaminen Ilpo Lahti, Dosen , LKT, psykoanalyy kko
Miten terveydenhuollon ja yhteiskunnan muutokseen voidaan vastata? Johannes Lehtonen, Emeritusprofessori, LKT, psykoanalyy kko
Klo 17.30 - 18.00 Keskustelu
Osallistumismaksu 30 euroa.
Ilmoittautuminen 1.4.2018 mennessä h p://www.efpp-finland.org/test/booking/booking.php ja maksamalla osallistumismaksu EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n  lille FI37 1014 3000 2084 50.
Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu linkin kautta, ilmoittaudu s-posilla taru.kaivola@saunalahti.fi. 
Tiedot: Nimi/Sähköpos /Jäsenyhdistys/Mahdolliset ruokarajoi eet sekä MAKSAJA mikäli osallistumismaksun maksaja on eri kuin osallistuja. Vies kenttään  tilaisuuden nimi Kari Pylkkäsen muistoluento

 

Kari Pylkkäen (1944-2017) oli yksi merki ävimmistä mielen-terveyspalveluiden ja psykoterapian kehi äjistä Suomessa 1970-luvulta 2000-luvulle saakka.
Karilla oli vahva psykiatrinen, nuorisopsykiatrinen ja psyko- analyy nen koulutus, joihin hän yhdis  Lääkintöhallituksen kaudellaan hankkimansa erinomaiset hallinnolliset taidot. Kari Pylkkäsen johdolla laadi in 70-ja 80-lukujen vaihteessa psykoterapiakoulutusten arvioin perusteet ja määritel in psykoterapeu n (erityistaso) ja koulu ajapsykoterapeu n (vaa va erityistaso) vaa mustasot, joiden perusteella 90-luvulla voi in luoda psykoterapeu n lailliste u amma nimike. Tämä lope  psykoterapiakentällä vallinneen ”villin kauden”, jolloin psykoterapeu ksi oli voinut tulla hyvin pienellä koulutuksella. Tämän kehitystyön perusteella tuli mahdolliseksi 2000-luvulla laa a psykoterapeu n amma nimikkeelle tarkat kriteerit ja siirtyä 2010-luvulla yliopistojen alaiseen psykoterapeu koulutukseen. Vastaavaa järjestelmällistä psykoterapeu koulutuksen kehi ämis- historiaa ei ole löyde ävissä muista maista vieläkään.
Kari Pylkkänen oli myös nuorisopsykiatrian merki ävin julkisten palveluiden kehi äjä. Tämänkin työn hän aloi  Lääkintöhallituksen kaudellaan ja jatkoi sitä YTHS:n johtajapsykiatrin tehtävässä. Hänen johdollaan laadi in valtakunnallinen nuorisopsykiatrian kehi ämisohjelma, joka joh  koko maan ka avaan nuorisopsykiatristen avo- ja sairaalapalveluiden verkoston syntyyn. Hänen johdollaan laadi in myös nuorisopsykiatristen palveluiden laatukriteerit. Nämäkin saavutukset ovat kansainvälises  ainutlaatuisia. Karilla oli merki ävä osuus myös nuorisopsykiatrian erikoisalan vakiinnu amisessa maamme erikoislääkärikoulutuksen järjestelmässä.
Kari Pylkkänen oli mukana monissa muissakin merki ävissä mielenterveyspalveluiden kehi ämishankkeissa kuten valtakunnallisessa skitsofreniaprojek ssa sekä itsemurhien valtakunnallisessa ehkäisyprojek ssa. Karilla oli huoma avia tehtäviä myös kansainvälisissä psykiatrisissa organisaa oissa Pohjoismaissa, Euroopassa ja Maailman Psykiatriyhdistyksessä. Viron psykiatrian kehi ämiseen hän osallistui myös eri äin ak ivises .
Kari Pylkkäsen elämäntyö psykiatrian kehi äjänä on ollut ainutlaatuinen. Tälle työlle kaivataan jatkajia, jotka jakavat laajan, koko yhteiskunnan ka avan vision mielenterveyden arvosta ja ymmärtävät mielenterveyspalveluiden kehi ämiselle tärkeän henkilökohtaisen eetoksen merkityksen erityises  nyt, kun terveydenhuolto liukuu eneneväs  taloudellisten intressien ohjauksen alaiseksi. Siksi olemme halunneet osoi aa kunnioitusta Kari Pylkkäsen elämäntyötä kohtaan ja sitä muistamalla innostaa uusia kehi äjien ja asiantun joiden sukupolvia jatkamaan hänen viitoi amaansa työtä.
Johannes Lehtonen